డాక్టర్ జలాది 85వ జయంతోత్సనలను అగఘ్ట 9వ తేదిన కళభారతిలో నిర్వహిస్తున్నట్లు వెల్లడించిన జలాది విజయ.

603
Leave a Reply