శ్రావణమాసం శ్రీకనకమహలక్ష్మీకి కుంకుమ పూజలు నిర్వహించిన భక్తులు.

590
Leave a Reply