లోకల్ ఇంటర్‌పూర్తి చెసిన విద్యార్దులు నర్సింగ్ కోర్సును ఏంచుకుంటే ప్రతినెల 2000/- ఆర్ధిక సహయం అందిస్తాం నర్సింగ్ హోమ్ ఆసోషియేషన్.

536
Leave a Reply