విశాఖ కలక్టర్‌గా పదవి భద్యతలు స్వీకరించిన ప్రవిణ్ కుమార్.

540
Leave a Reply