సింహగిరి క్షేత్రపాలకులు శ్రీశ్రీశ్రీత్రిపురాంతక స్వామివారి సన్నిధిలో గల బాలత్రిపురసుందరి అమ్మవారు శాఖాంబరీగా భక్తులకు దర్శనం ఇచ్చారు.

574
Leave a Reply