రాష్ట్రంలో కలిగ ఉన్న పోస్టులను తక్షణమే భర్తి చేయాలని ఎ.పి నిరుద్యోగ పోరాట సమితి డిమాండ్.

541
Leave a Reply