జూలై 30వ తేదిన జాతీయ స్డాయి టాలెంట్ సెర్చ్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నట్లు వెల్లడించిన వైజాగ్ ఎచ్చివర్స్.

530
Leave a Reply