తొలి ఏకాదశి సందర్భంగా జగన్నాధుని శేషపానుపువతారం.

548
Leave a Reply