విశాఖ మహిళ గవర్నమెంటు కళాశాలలో దుర్గభాయ్‌దేశ్‌ముఖ్ జయంతి సందర్బంగా నిర్వహించిన పోటిలలో గెలుపోందిన వారికి బహుమతి ప్రాధనోత్సవం.

619
Leave a Reply