విశాఖ మాన్యం ఆరుకులోయ బొర్రాజంక్షన్ వద్ద లారీలో అక్రమంగా తరలిస్తూన్న గంజాయిని పోలీసులు స్వదినం చేసుకున్నరు.

549
Leave a Reply