నృసింహవతరంలో భక్తులకు దర్శనం ఇచ్చిన జగన్నాధునికి సింహచలం ఆలయం దేవస్దానం తరుపున పట్టు వస్త్రాలు చందనం సమర్పించిన సింహచలం ఈ.ఓ రామచంద్రమెహనరావు

646
Leave a Reply