గడపగడపకి చంద్రబాబు వందతప్పులు వై.కా.పా కార్యక్రమన్ని ఖండింఛిన తె.దే.పా యస్.సి.సెల్ చైర్మన్ జూపూడి ప్రభాకర్.

601
Leave a Reply