కొత్తరోడ్‌లో వెచ్చెసియున్న దేవ దేవుడు జగన్‌నాధుడు శ్రీజగన్నాధ స్వామి వారి కళ్యణమహోత్సవం.

678
Leave a Reply