శ్రీకాశీవిశ్వనాధ్70వ జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా జూలై 5వ తేదిన కాశీవిశ్వనాధ్ క్రీయేటీవ్ & చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ప్రారంభిస్తున్నట్లు తెలిపిన కుమారుడు.

580
Leave a Reply