కలస ఫౌండెషన్ ఆధ్వర్యంలో పేదవిద్యార్దూలకు పుస్తకాలు,బ్యాగ్‌ల పంపిణీ చేసారు.

602
Leave a Reply