స్వర్గీయ పి.వి నరసింహరావు జయంతి సందర్భంగా పలు పార్టినాయకులు పూలమాలతో ఘనంగా నివాళ్ళులు అర్పించారు.

589
Leave a Reply