అరుకువేలి పండ్రాంకి మండలంలో ఘోరప్రమాదం ఆటో కారు ఢీకోని 7గాయలు ఒకరు మృతి ముగురిని కే.జీ.హేచ్‌కు తరలింపు.

573
Leave a Reply