అమరావతి నిర్మాణానికి సంబంధించి ఎ.పి.సి.ఆర్.డి.ఎ శ్రీకాంత్ తప్పుడు నివేదికను సమర్పించారని ఆరోపించిన బొలిశెట్టి సత్యనారాయణ.

527
Leave a Reply