సి.యం.ఆర్ ఇంటర్‌మిడియా ట్రోఫిని కైవసం చెసుకున్న ఎలక్ట్రనిక్‌మిడియా కెమరమెన్స్ టీమ్.

515
Leave a Reply