ప్రభుత్వం మేలుకొని తక్షణమే నిరుద్యోగులకూ ఉద్యోగవకాశలను కల్పించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ నిరుద్యోగ ఐక్యవేదిక డిమాండ్.

546Leave a Reply