ప్రభుత్వ కాలేజీలలో అన్ని సౌకర్యలను కల్పించాలని విద్యార్దులు కలక్టరేట్ ఎదుట ధర్నా.

610
Leave a Reply