జూన్21వ తేదిన 2వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవని ఏ.ఎస్.రాజా ప్రాంగణంలో నిర్వాహిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

775
Leave a Reply