తే.దే.పా జీల్లా యస్ .సి సెల్ ఆధ్వర్యంలో నవనిర్మాణదీక్షలో భాగంగా 24వ వార్డులో మెబైల్ చలివేంద్రం ప్రారంభించిన దక్షిణ ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి

1452

తే.దే.పా జీల్లా యస్ .సి సెల్ ఆధ్వర్యంలో నవనిర్మాణదీక్షలో భాగంగా 24వ వార్డులో మెబైల్ చలివేంద్రం ప్రారంభించిన దక్షిణ ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి
Leave a Reply