హైవేలో వేచ్చిసియున్న శ్రీధ్యాన అంజనేయస్వామి భక్తులకు ప్రత్యేక అలంకరణతో దర్శనం కల్పించారు

578
Leave a Reply