తెలంగాణా అక్రమ నిర్మాణాలను ఆపివేయడం లో తే.దే.పా.,వై.కా.పా. లు విఫలమయ్యాయని కాంగ్రెస్స్ నగర అధ్యక్షుడు బెహరా భాస్కర రావు విమర్శించారు.

1081
Leave a Reply