కాల్ మనీ వ్యవహారం లో ఎంతటి వారినినా ఉపేక్షించేది లేదు, ఉత్తర నియోజక వర్గ ఎం.ఎల్.ఏ.విష్ణుకుమార్ రాజు స్పష్టం.

1249
Leave a Reply