మధుమ్యేహ వ్యాధికి ఇన్‌స్యులేన్ లేకుండ అయుర్వేధంలో మందు దినిని మట్టపల్లి చెలమయ్యగారి చెతులు మీదుగా ప్రారంభం

1645

 

” title=”మధుమ్యేహ వ్యాధికి ఇన్‌స్యులేన్ లేకుండ అయుర్వేధంలో మందు దినిని మట్టపల్లి చెలమయ్యగారి చెతులు మీదుగా ప్రారంభం “][/vc_column][/vc_row]
Leave a Reply